Indstilling fra bestyrelsen til Migræne danmarks ordinære generalforsamling d. 17. maj 2023

 

Vedr. punkt 8 på dagsordenen

Bestyrelseshonorarer

Der har på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning indtil nu været udbetalt bestyrelseshonorar til hhv. forperson og kasserer på hver 15.000 kr. årligt.

For at kunne honorere andre bestyrelsesmedlemmer end forperson og kasserer, som f.eks. lægger en ekstraordinær indsats eller får tildelt særlige opgaver, indstiller bestyrelsen til, at bestyrelsen fremadrettet selv kan fordele bestyrelseshonorarerne frit mellem medlemmerne i bestyrelsen på baggrund af arbejdsopgaver og byrde. Dette kan medføre at forperson og kasserers honorar bade sænkes og øges, idet det samlede beløb fordeles.

Samtidig indstiller vi til, at det samlede beløb forhøjes fra 30.000 kr. til 45.000 kr. Vi håber også på denne måde at kunne motivere nye bestyrelsesmedlemmer til dels at melde sig og dels at udføre konkrete opgaver. Naturligvis er beløbet reelt symbolsk, men bestyrelsen mener, at beløbet (hvoraf en del er skattefrit) dog alligevel nok kan motivere.

Der vil næppe opstå uenighed i den nuværende bestyrelse, men for at sikre foreningens bestyrelse mod fremtidig uenighed, vil der ved tvist i bestyrelsen, hvor mere end et bestyrelsesmedlem er uenig i fordelingen af midlerne, være følgende ordning:

Forperson: 20.000 kr.

Kasserer: 10.000 kr. (hvis der er bogholderi tilknyttet. Hvis kasserer laver alt arbejde, så er beløbet 15.000 kr. som tages fra forpersonens honorar)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 5.000 kr. hver.

I fald foreningens økonomi ikke kan bære de 45.000 kr., så bortfalder de 5.000 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dette besluttes af forperson i samråd med kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer kan frasige at modtage honoraret, hvis de ønsker det.

 

Vedr. pkt 10 på dagsordenen

Analyse af brug af bogholderi/revisor

Vi har pt. Elley Revision, men bestyrelsen indstiller til, at vi undersøger markedet og arbejdsgangene omkring bogholderi og revision, således at vi optimerer processerne. Hermed indstiller vi også til at bestyrelsen får bemyndigelse til at skifte revisor i indeværende år, hvis det viser sig som den bedste løsning.

Opdateret 3. maj 2023