Migræne danmark’s vedtægter

Vedtaget ved Migrænikerforbundets/Migræne danmark’s generalforsamling 1. april 2017.

§1. Migræne danmark er landsdækkende og har hjemsted på formandens adresse.  Lokalforeninger kan etableres.

§2. Forbundets formål er:

• Varetagelse af medlemmernes interesse

• Informationsformidling om migræne

• Oprettelse af vejledningscentre

• Samarbejde med behandlere med fokus inden for de holdninger, der udspringer af patientsynspunkter

• Størst mulig indflydelse i offentlige organer og i behandlersystemet, samt størst mulig medlemsindflydelse og –medvirken

• Fremme af sygdomsbekæmpende forskning.

Stk. 2. Forbundet kan med henblik på at fremme de i stk. 1 angivne formål indgå aftaler om sponsorering og modtage gaver og arv.

Stk. 3. Forbundet tilstræber et åbent og positivt samarbejde til alle sider i ind- og udland.

§3. Forbundet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen samt kassereren, to i forening. Disse kan meddele prokura i forening.

§4. Medlemmer er alle, som betaler kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det følgende kalenderår.

Stk. 2. Medlemmer, der har været betalende medlemmer i mindst 6 måneder forud for generalforsamlingen har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3. Betalende medlemmer er valgbare.

§5. Støttemedlemskab (passivt medlemskab) kan opnås af virksomheder, fonde, banker, institutioner og andre, som ved bevilling af mindst 500 kr. årligt aktivt støtter forbundets formål. Enkeltpersoner kan registreres som støttemedlemmer ved ydelse af mindst 100 kr. Støttemedlemmer har ikke stemmeret

§6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på demokratisk vis. Arbejdsopgaverne fastlægges og fordeles på det konstituerende bestyrelsesmøde. Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager.

Under formandens fravær varetages dennes funktioner af næstformanden. Under næstformandens fravær varetages dennes funktioner af formanden.

§ 7. Bestyrelsen kan nedsætte et fagligt råd med indtil 9 medlemmer, der skal have en alsidig faglig baggrund inden for forbundets område. Det faglige råds opgaver er at fordele de midler, som forbundet måtte modtage, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Det faglige råd udarbejder en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Ad hoc arbejdsgrupper kan nedsættes af bestyrelsen til løsning af særlige opgaver.

§8. Ud over bestyrelsen vælges mindst 2 suppleanter, som indtræder, når et bestyrelsesmedlem stopper i sin valgperiode.

§9. Ved stemmelighed på et bestyrelsesmøde eller generalforsamling er formandens stemme afgørende.

§10. Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed. På generalforsamlingen træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed blandt tilstedeværende medlemmer, dog kræver vedtægtsændringer ¾ majoritet.

Generalforsamling afholdes hvert år i april. Indkaldelse udsendes mindst 4 uger inden mødedato, og dagsorden med eventuelle forslag til beslutning senest 2 uger inden mødet. Skriftlige oplæg til beslutning skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har mindst følgende dagsordenspunkter:

• Valg af mødeleder

• Valg af referent

• Godkendelse af dagsorden

• Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling

• Formandens beretning

• Godkendelse af revideret regnskab (revisionsformen tilpasses af krav fra bidragsydere)

• Fastsættelse af kontingent

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Valg af suppleanter

• Evt. valg af revisor og revisorsuppleant

• Indkomne forslag

• Eventuelt.

§11. Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§12. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det.

Indkaldelse skal ske 6 uger efter begæring med mindst 14 dages varsel. Bestemmelserne under §10 anvendes for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

§13. Den af bestyrelsen udpegede formand sidder i 2 år. Det samme gælder for næstformanden. Udpegningen arrangeres således, at formand og næstformand ikke kan afgå samtidig.

Stk. 2. Forbundets kasserer og sekretær udpeges ligeledes for 2 år ad gangen og kan ikke afgå samtidig.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan ikke afgå samtidig.

§ 14. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en daglig leder af forbundet, og den daglige leder kan ansætte og afskedige personale til forbundets aktiviteter.

§15. Bestyrelsen kan udpege lokale ambassadørers, som kan tale medlemmernes sag og vejlede medlemmer i forhold til myndigheder i det lokale område.

Stk. 2. De lokale ambassadører arbejder som målsætning for at bestyrelsens strategiske beslutninger omsættes til lokal planlægning og handling.

Stk. 3. Retningslinier for de lokale ambassadørers opgaver og ansvar fastlægges af bestyrelsen.

§16. Opløsning af forbundet kan kun vedtages på generalforsamling, og når mindst ¾ af fremmødte medlemmer stemmer for det. Forbundets midler skal overgå til en fond,  der støtter forebyggelse og migrænikeres sundhed og trivsel. Midlerne skal særligt sigte på oplysning om migræne til børn og unge indenfor rammerne af forbundets sponsorregler. Hvis forbundets midler overstiger 100.000 kr. skal Sundhedsministeriet godkende midlernes anvendelse, og ministeriets afgørelse om midlernes anvendelse er bindende.