Referat fra Generalforsamlingen (GF)

Migræne danmark

30. november 2020

Indledning

Grundet Covid19 blev GF afholdt online via Zoom og der var et flot og geografisk spredt fremmøde. Der var efterfølgende bred enighed om, at dette godt kunne danne præcedens for fremtidige møder, da det for det enkelte medlem er nemt at deltage, uanset hvor i landet man bor, og uanset hvordan dagsformen er i forhold til migrænen.

Mødet blev indledt med et foredrag af Thien Phu Do, der er læge og forsker ved Dansk Hovedpinecenter. Thien leverede et godt og engageret foredrag om nye behandlingsmuligheder, akut behandling og fremtidens behandling. Foredraget blev optaget og kan rekvireres ved henvendelse på info@migraeniker.dk

Herefter indledtes selve Generalforsamlingen:

1.      Valg af mødeleder

Anne Bülow-Olsen blev valgt som mødeleder.

2.      Valg af referent

Malene Brix Pilegaard blev valgt som referent.

3.      Godkendelse af dagsorden

Mødeleder konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorden blev godkendt.

4.      Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling

Anne Egelund (formand) gennemgik kort referatet fra generalforsamlingen i 2018 og dette blev godkendt.

5.      Formandens beretning

Formanden gennemgik kort årsberetningen for 2019 (trykt i MigræneNyt 2020-2).

Migræne danmarks prioriteter fremadrettet er nu:

  • Migræne Nyt er hjørnestenen
  • Kronikker og anden fortalervirksomhed
  • Mere socialt/psykologisk støttearbejde

Regnskab 2019

Der var ikke balance mellem indtægter og udgifter i 2019, hvilket gav anledning til en gennemgang og opretning af økonomien, som forventes at være rettet helt op i 2021.

6.      Godkendelse af revideret regnskab

Det reviderede regnskab blev godkendt.

7.      Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede at kontingentet fra 1. januar 2021 bliver sat op til 250/125 kr. fra de nuværende 225/110 kr. Det blev diskuteret om kontingentet skulle sættes yderligere op generelt, til f.eks. 300 kr., for at finansiere MigræneNyt på tryk, eller om man skulle differentiere prisen, så de, der gerne vil have tryk, betaler et højere kontingent. Denne sidste mulighed nød umiddelbart størst opbakning, ud fra et ønske om at tiltrække/fastholde yngre medlemmer, der oftere foretrækker online-bladet end de ældre, og oftere har en presset privatøkonomi. Det blev foreslået at adskille kontingent fra trykpris for synlighedens skyld, hvilket der overordnet var tilslutning til.

Bestyrelsen fastsætter prisen ud fra omkostningerne på det trykte blad.

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Anne Egelund var på valg og blev enstemmigt genvalgt som formand.
  • En bestyrelsespost var ledig. Der var ikke nogen, der ønskede at stille op, men skulle man genoverveje om det kunne være interessant at snuse til bestyrelsesarbejdet, kan man skrive til Anne, og eventuelt lave en individuel aftale i forhold til mængden af arbejde.

9.      Valg af suppleanter

Der var ikke nogen der ønskede at stille op, men skulle man genoverveje om det kunne være interessant at snuse til bestyrelsesarbejdet, kan man skrive til Anne, og eventuelt lave en individuel aftale i forhold til mængden af arbejde. Med en ledig plads i bestyrelsen vil en suppleant dog de facto komme til at fungere som bestyrelsesmedlem, hvilket skal tages med i overvejelserne.

10.   Evt. valg af revisor og revisorsuppleant

Migræne danmark har en ekstern revisor, der koster ca. 5000 kr. om året. Knud Østby blev valgt som intern revisor.

11.   Indkomne forslag

Der var flere deltagere der spurgte ind til det konkrete omkring at bidrage til foreningen som frivillig, herunder om muligheden for at uddele informationsmateriale. Foreningen ligger inde med en række relevante brochurer, som kan rekvireres ved henvendelse til Anne. Generelt kan man skrive til Anne med idéer og projekter – det er meget velkomment! Det er dog også klart, at foreningen mangler ressourcer, økonomisk og tidsmæssigt, så det er vigtigt at man tænker dette ind i sine ideer.

Det blev foreslået at oprette en profil/skabe aktivitet på Instagram, som især de unge bruger langt mere, end de bruger Facebook. Dette var der enighed om var en fremragende idé – konkrete forslag kan sendes til Anne.

12.   Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

Tilbage til Generalforsamling og regnskaber 2019